SERA GAZI NEDİR ?

Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi gazlarından oluşan ve atmosferde ısı tutma özelliğine sahip bileşiklere sera gazı denir.

SERA GAZI İZLEME PLANI NEDİR?

Veri toplama ve veri işleme faaliyetlerinin ve bunların doğruluk kontrol sistemi de dahil olmak üzere izleme metodolojisinin detaylı, eksiksiz ve şeffaf olarak belgelendirilmesine dair dokümana sera gazı izleme planı denir.

SERA GAZI EMİSYON RAPORU NEDİR?

Bakanlıkça onaylanmış sera gazı emisyon izleme planı ve Bakanlıkça yayımlanacak olan tebliğler çerçevesinde hazırlanacak olan rapordur.

SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI

Tesis ve faaliyetlerden kaynaklanan Sera Gazı emisyonları ile ilgili 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelik Ek-1 listesi kapsamında bulunan tesisler 22.07.2014 Tarih ve 29068 Sayılı Sera Gazı emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkındaki Tebliğ’de belirlenen usül ve esaslara göre Sera Gazı İzleme Planı hazırlayarak bakanlıktan onay almakla ve sera gazı emisyonlarını bu sera gazı izleme planı çerçevesinde izleyerek her yıl Emisyon Raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Hazırlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarının bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan Doğrulayıcı Kuruluşlara onaylatılması gerekmektedir. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kalan işletmelerin OCAK-ARALIK arasında yapacağı ilk izlemeye başlanmadan 6 ay öncesinde Sera Gazı İzleme planlarının Bakanlığa onaylatılması gerektiği belirtilmiştir. Sera gazı izleme dönemi tamamlandıktan sonra ise Nisan ayına kadar sera gazı emisyon raporlarını hazırlamaları ve haziran ayına kadar sera gazı emisyon raporlarını Doğrulayıcı kuruluş onayından geçirerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

SERA GAZI EMİSYONLARINI RAPORLAMAKLA YÜKÜMLÜ FAALİYETLER

Faaliyetler Sera gazları
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri tesislerde yakıtların yakılması (tehlikeli veya evsel atıkların yakılması hariç). Karbon dioksit  
Petrol rafinasyonu. Karbon dioksit
Kok üretimi. Karbon dioksit
Metal cevheri (sülfür cevheri dâhil) kavrulması, sinterlenmesi veya peletlenmesi. Karbon dioksit
Kapasitesi 2,5 ton/saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme). Karbon dioksit
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak demir içeren metallerin (demirli alaşımlar dâhil) üretimi veya işlenmesi. (İşleme; haddeleme, yeniden ısıtma, tav fırınları, metal işleme, dökümhaneler, kaplama ve dekapajı da ihtiva eder.) Karbon dioksit
Birincil alüminyum üretimi. Karbon dioksit ve perflorokarbonlar
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak ikincil alüminyum üretimi. Karbon dioksit
Toplam anma ısıl gücü (indirgeme maddesi olarak kullanılan yakıtlar dâhil) 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alaşımların üretimi, rafine edilmesi, dökümhane dökümü, vb. dâhil olmak üzere demir dışı metallerin üretimi veya işletilmesi. Karbon dioksit  
Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda klinker üretimi. Karbon dioksit
Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veyamagnezitin kalsinasyonu. Karbon dioksit
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi. Karbon dioksit
Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi. Karbon dioksit
Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, taş veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi. Karbon dioksit
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alçı taşının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi. Karbon dioksit
Odundan veya diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi. Karbon dioksit
Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi. Karbon dioksit
Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma ünitelerinin kullanılarak petrol, katran, kraking ve damıtma kalıntıları gibi organik maddelerin karbonizasyonunu da içeren karbon siyahı üretimi. Karbon dioksit
Nitrik asit üretimi. Karbon dioksit ve diazot oksit
Adipik asit üretimi. Karbon dioksit ve diazot oksit
Glioksal ve glioksilik asit üretimi. Karbon dioksit ve diazot oksit
Amonyak üretimi. Karbon dioksit
Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, reforming, kısmî veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi. Karbon dioksit
Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi. Karbon dioksit
Soda külü (Na2CO3) ve sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretimi. Karbon dioksit

NEDEN ALYA ÇEVRE?

Alya Çevre DanışmanlıkSera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması ile ilgili ilk olarak işletmelerin yönetmelik kapsamındaki yerini belirlemektedir. Daha sonra detaylı olarak üretim izlemeleri yapılarak, Sera Gazı oluşumu gözlenebilecek Emisyon Kaynakları belirlenmekte, Kaynak Akış Diyagramları oluşturulmaktadır. İşletmelerin yıllık üretim ve tüketim verileri incelenerek Yıllık Tahmini Sera Gazı Emisyon hesaplamaları yapılmaktadır. Tahmini emisyon miktarına göre tesisin Kategorisi belirlenmekte ve izleme yöntemine karar verilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan Elektronik Sera Gazı İzleme Planı sisteme yüklenerek Bakanlık onayına sunulur ve Bakanlıktan onay alınır.

Alya Çevre Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması, İzlenmesi ve Raporlanması süreçlerine bütüncül bir yaklaşım göstererek bu kapsamda;

  • Sera Gazı İzleme Planı hazırlanması ve bakanlık onayı alınması,
  • İzleme Yapılan Döneme İlişkin Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,
  • Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporlarının Hazırlanması,
  • Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulayıcı Kuruluş Onayından Geçirilmesi Aşamasında Yapılacak İyileştirmelerin Raporlanması,
  • Sera Gazı Emisyon Takibi ile ilgili oluşturulan prosedür, talimat ve takip formlarının yönetim sistemine entegre edilmesi ile ilgili eğitimlerin verilmesi,

Süreçlerine destek vermektedir.