• Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’ ne göre Ek-2 listesinde yer alan projeler,
  • Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, seçme- eleme kriterlerine tabidir.Devam eden süreçte; hazırlanan proje tanıtım dosyası, proje alanının bağlı bulduğu ilin çevre müdürlüğüne sunularak “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınır. Şayet Çevre İl Müdürlüğü “ÇED Gereklidir” kararını uygun görürse, proje detaylandırılarak ÇED süreci takip edilir.

Bu kapsamda ALYA ÇEVRE olarak;

  • Çevre Mevzuatına göre ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
  • Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının hazırlanması
  • Sosyal Danışmanlık ve Sosyal Etki Değerlendirme raporlarının hazırlanması
  • Hava Kalitesi modelleme çalışmaları
  • Biyolojik izleme çalışmaları konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.