15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 5’te işverenin yükümlülükleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 1. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili
  • Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
  • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
  • Çalışanların bu programlara katılmasını,
  • Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.
 2. İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili;
  • İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
  • Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
  • İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda, çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
 3. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.
 4. İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
  ALYA ÇEVRE bu kapsamda işverenin çalışanlarına vermekle yükümlü olduğu tüm eğitimleri vermektedir.

Eğitimde verilen asgari bilgiler aşağıda sıralanmış olup, tüm bilgilerin altı video, örnekleme vb. ile doldurulmaktadır. ALYA ÇEVRE olarak amacımız İş Güvenliği Eğitimi ile çalışanlar üzerinde iş güvenliği bilinci oluşturmaktır. Bu gaye ile tüm tecrübelerimizi eğitimlerimize katılan çalışanlara aktarmaktayız.

 1. Genel konular
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • İşyeri temizliği ve düzeni,
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 2. Sağlık konuları
  • Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • İlkyardım
 3. Teknik konular
  • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • Elle kaldırma ve taşıma,
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Ekranlı araçlarla çalışma,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  • Tahliye ve kurtarma

Eğitim sonrası katılımcılara ölçme değerlendirme testi uygulayarak başarılı olan katılımcılara “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir. Test uygulamasını başarı ile geçemeyen katılımcılara yeniden eğitim verilmektedir.