ALYA CEVRE olarak, atık su arıtma tesisi bulunan firmaların Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alabilmeleri için İSKİ Genel Müdürlüğünden Deşarj İzin Belgesi (DİB) almaları gerekmektedir. Faaliyetlerinden kaynaklanan endüstriyel nitelikli atık suları İSKİ kanalına deşarj edebilmek için atıksu kirletici parametrelerinin kabul edilebilir limitlere kadar indirilmesi gerekmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğü arıtma tesislerinin doğru şekilde çalıştırılması için firmaların bir arıtma danışmanlık firmasından teknik yardım aşmasını şart koşmaktadır. Mesul Mühendislik Sözleşmesi adı altında firma ve danışman mühendislik kuruluşu arasında yapılacak bu sözleşmenin İSKİ Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda tarafımızdan arıtma tesisi teknik kontrolleri yapılmakta ve arıtma tesisi çıkış suyu niteliklerinin uygun standartlara getirilmesi sağlanmaktadır.

ALYA ÇEVRE olarak Arıtma Danışmanlık Hizmetlerimiz ;

  • Deşarj izin belgesi (DİB) ile ilgili olarak İSKİ ile gerekli yazışmaların yapılması.
  • İSKİ Deşarj İzin Belgesi (DİB) alınmasına yardımcı olunması.

Atık su arıtma tesisi işletme prosesinin belirlenmesi ve arıtma veriminin sürekliliğinin sağlanması.

  • Atık su arıtma tesisi işletmecilerinin eğitilmesi.
  • Atık su arıtma tesisinin çıkış suyunun periyodik olarak analizi.
  • Mesul mühendis tarafından uygun zamanlarda tesisin periyodik bakım kontrollerinin yapılması.